رزومه

 


 

 

 

سوابق تحصیلی

1376

دانشگاه علم و صنعت تهران

کارشناسی مهندسی شیمی

1378

دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

1390

دانشگاه علوم و تحقیقات ایران

دکترای مهندسی شیمی

 

مرتبه علمی: دانشیار پایه 14

 

 

 

مقالات منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی معتبر

مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

مؤسسه/کشور

محل انتشار

ضریب تأثیر

با ذکر پایگاه استنادی

ضریب تأثیر

متوسط

مشخصات نشریه

نام

همکاران به ترتیب

سال انتشار

شماره مجله

1

Using white cement as a source of calcium oxide in Anorthite body

International Journal of Industrial Chemistry

IRAN

Springer

SJR

0.39

0.365

2018

 

Ali Arastehnodeh

 

· Majid Saghi

 

2

Preparation, characterization and application of nanospherical α-Fe2O3 supported on silica for photocatalytic

degradation of Methylene Blue

Intrnational journal of chemistry and chemical engineering

Iran

JCR

0.606

0.723

2018

 

Ali Arasteh Nodeh

; Majid Saghi

Mohammad Khazaei Nejad

3

Influence  of  bone  porcelain  scraps  on  the  physical

characteristics  and  phase  composition  of  a  hard

porcelain  body

Boletin de la soceidad spanola de ceramica

Span

Elsevier

JCR

0.56

0.38

2017

56

Ali Arastehnodeh

4

Using response surface methodology to investigate bone china characteristics: (I) Optical characteristics

Journal of the Australian Ceramic Society Volume

Springer

Australia

 

JCR

0.74

0.864

2017

53 (1)

Ali Arastehnodeh

5

Using response surface methodology to investigate bone china characteristics: (II) physical characteristics

Journal of the Australian Ceramic Society

Springer

Australia

JCR

0.74

0.864

2017

53

(1)

Ali Arastehnodeh

Solmaz Broomandi Barati

6

Compositional modification to porcelain opaque glazes by

using zirconium silicate

Journal of The Australian Ceramic Society

Australia

JCR

0.96

0.864

2015

51

(1)

Ali ArastehNodeh

S. Broomandi

Zahra Hejazi

Talat Zakeri

Ramin Rezaeian

7

Influence of Bone Ash on Bone China Characteristics at Constant Firing Temperature

Journal of The Australian Ceramic Society

Australia

JCR

0.96

0.864

2015

51

(2)

Ali ArastehNodeh

Talat Zakeri

S.Broomandi

Zahra Hejazi

8

A Simple Method of Producing Hydroxyapatite Powders: synthesis, characterization, and applications in bone china  bodies

Journal of The Australian Ceramic Society

Australia

JCR

0.96

0.864

2016

52

(1)

Ramin Rezaeian Ali ArastehNodeh

S.Broomandi

9

A novel way to recycle polystyrene wastes: Use as ceramic

binder

Journal of The Australian Ceramic Society

Australia

JCR

0.96

0.864

2016

52

(1)

S.Broomandi

Ali Arastehnodeh Zahra Hejazi Talat Zakeri

10

Effect of Salvia reuterana on some food-born pathogens

International Journal of Advanced Life Sciences

India

Zoological

Record

-

2017

10

(1)

Arezoo Tabatabaee Yazdi, Ali Mohamadi Sani* Ali Arastehnodeh

11

Clean to Clean: Using Paper Waste to Produce Fermentable

Sugar for Bioethanol Production

Journal of Environmental Treatment Techniques

UAE

-

-

2017

5

(1)

Ali ArastehNodeh

Sina Aghili

12

Studying the Hinosan toxin leak into underground water resources using GC-ECD and its elimination by active carbon

Anthropogenic Pollution Journal

IRAN

-

-

2018

1(2)

Mohammad Hosein Bigtan; Majid Saghi; Ali Arasteh Nodeh; Atena Nozari; Mohammad Khazaei Nejad

13

تولید سوخت سبز از ضایعات گیاه زعفران به روش هیدرولیز با اسید رقیق

فصلنامه علمی پژوهشی زراعت و فن آوری زعفران

ایران

ISC

0.098

-

1396

5

(3)

علی آراسته نوده

حسین صحابی

14

تاثیر ضایعات چینی استخوانی بر روی رفتار زینترینگ بدنه چینی سخت

علم و مهندسی سرامیک

ایران

ISC

0.125

 

1395

5

(4)

علی آراسته نوده

15

Using Response Surface Methodology and Box - Behnken Design in the study of affecting factors on the dairy wastewater treatment by MEUF

Membrane Water Treatment

South Korea

JCR 0.679

0.661

2018

9(5)

Ali Arastehnodeh Susan Khosroyar

16

Investigation of physical conditions in the formation of micro and nano iron/alginate capsules in the coacervation technique

Journal of nanoanalysis

AUSTRALIA

 

 

2018

5(1)

سوسن خسرویار،علی اراسته

17

Comparison of Anti-Inflammatory and Antioxidant Capacity of Alcholic extraction of Fraxinus Fxcelsior and Melilotus Officinalis plant

 

Plant archives

 

 

0.152

2018

10(2)

سوسن خسرویار،علی آراسته نوده

18

The photo degradation of methyl red in aqueous solutions by α-Fe2O3/SiO2 nano photocatalyst

Journal of Nanoanalysis

AUSTRALIA

 

 

2018

5(3)

Majid Saghi, Aref Shakori, Ali Arasteh Nodeh,…..

19

Evaluation of Effective Parameters on Wet

Ability of the Silica Nano Coating by the Use

of Fractional Factorial Design

International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences

 

 

 

2015

3

Ali Arastehnodeh

1

, Solmaz Broomandi

20

Optimization of Enaminone structures

and investigation of substituent effects on molecular stability

using HF and DFT soft computational methods

International Journal of New Chemistry

 

 

 

2018

2(2)

Majid Saghi

1

* and Ali Arastehnodeh

2

21

Improving hydrophilic and antimicrobial properties of membrane by adding nanoparticles of titanium dioxide and copper oxide

Membrane Water Treatment

South Korea

JCR 0.679

0.661

2018

9(5)

Ali Arastehnodeh Susan Khosroyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­مقاله های علمی چاپ شده در نشریه­های علمیترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات وزارتین

 

ردیف

عنوان مقاله و تحشیه

نام نشریه

 

تاریخ انتشار

(سال)

شماره مجله

نام همکاران

به ترتیب

 
 

1

تاثیر فلوئور در خوردگی کوره و تشکیل کورد در شیشه مذاب

مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی

1393

75

علی آراسته نوده

آیلا حضرت حسینی

فاطمه وحیدیان

احمد فرزادگان

 

2

تاثیر خاکستر استخوان گاو بر خواص فیزیکی ونوری بدنه چینی استخوانی

مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی

1394

79

علی آراسته نوده

 

3

تاثیر سلیکات زیرکونیوم بر خواص رنگی، چگونگی ذوب و ضریب انبساط حرارتی لعابهای پرسلانی

مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی

1395

84

علی آراسته نوده

 

4

اثرات جایگزینی اکسید پتاسیم با اکسید سدیم بر خواص چینی سخت

فصلنامه سرامیک ایران

1397

53

علی آراسته نوده، ممد خواجه لکزایی، مجید ساقی، محمد خزائی نژاد، صادق تفرشی

 

5

آماده سازی و مشخصه یابی نانئ ذرات کروی ؟آهن اکسید

مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی

1396

95

مجید ساقی، علی آراسته نوده

 

6

کاربرد پلیمرها بعنوان بایندر برای بهبود استحکام خام درچینی مظروف

مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی

1389

48

علی آراسته نوده

 

7

بهینه سازی شفافیت در چینی مظروف با استفاده از فلدسپار

مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی

1387

34

علی آراسته نوده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممتنلتلاتا

 

 

مقاله‌های ارائه شده در همایش‌های معتبر داخلی و بین المللی

 

 

 

ردیف

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر ملی

محل برگزاری

برگزار کننده همایش

عنوان خلاصه مقاله

نام همکاران

به ترتیب

 

 

کشور

شهر

 

 

1

هجری شمسی

International conference on agriculture, Chemical and environmental science(ICACES'2012)

UAE

Dubai

 

Design of a Neural Network for a Concentrated

Acid Hydrolysis of Biomass in Bioethanol

Production as a Clean Energy

Ali Arastehnodeh

 

 

روز

ماه

سال

 

 

15

7

91

 

 

میلادی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

6

10

12

 

 

2

هجری شمسی

International Conference on Agriculture, Food and Environmental Engineering (ICAFEE)

Malaysia

Kualalampur

 

Dilute Acid Hydrolysis of Walnut Green Skin

for Fermentable Sugar Production

Ali Arastehnodeh

 

 

روز

ماه

سال

 

 

26

11

92

 

 

میلادی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

15

1

14

 

 

3

هجری شمسی

55th International conference on Chemical engineering and its application

Turkey

Antalya

 

Evaluation of Effective Parameters on Wet

Ability of the Silica Nano Coating by the Use

of Fractional Factorial Design

Ali Arastehnodeh

 

 

روز

ماه

سال

 

 

22

3

94

 

 

میلادی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

11

6

15

 

 

4

 

هجری شمسی

اولین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند در علوم و صنایع غذایی

 

ایران

 

قوچان

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

 

ارائه دل دو بعدی انتقال حرارت دست انسان در درجه حرارت محیطی 40

 

مائده نوری، احسان فیروزفر، علی آراسته نوده، محمد فیروزمند

 

 

 

روز

ماه

سال

 

 

14

12

91

 

 

هجری شمسی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

14

12

91

 

 

5

هجری شمسی

نهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

Models of human thermoregulation: the passive system

احسان فیروزفر، مائده نوری، محمد فیروزمند،علی آراسته نوده

 

 

روز

ماه

سال

 

 

23

6

92

 

 

6

هجری شمسی

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

ایران

قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

مدلسازی تولید شکر قابل تخمیر از چوب درخت انگور با استفاده از پیش فراوری اسیدی

تکتم باقری، علی آراسته نوده

 

 

روز

ماه

سال

 

 

26

8

93

 

 

7

هجری شمسی

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

ایران

قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

تصفیه فاضلابهای صنایع غذایی با استفاده از جذب سطحی کربن فعال

علی آراسته نوده، مسعود حاتمی

 

 

روز

 

سال

 

 

26

8

93

 

 

8

هجری شمسی

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

ایران

قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

اثردما و فشار در شبیه سازیفرایند جذب اکسید آهنموجود در پساب فاضلاب صنعتیتوسط کربن فعال

علی آراسته نوده، مسعود حاتمی

 

 

روز

 

سال

 

 

26

8

93

 

 

9

هجری شمسی

چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

ایران

قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

بررسی تاثیر ترکیب سه تایی رس فلدسپار و ..

علی آراسته نوده، زهرا حجازی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

 

 

10

هجری شمسی

چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

 

ایران

قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

هیدرولیز اسید رقیق چوب درخت توت برای تولید بیواتانول

اتابک محمد دوست، علی آراسته نوده

 

 

 

روز

ماه

سال

 

 

24

9

94

 

 

11

هجری شمسی

چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

ایران

قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

نقش جلبک کلرلا در حذف آلودگی فلز کادمیوم و بررسی  پارامترهای موثر برآن

علی دلدار، علی آراسته نوده، محمدرضا عابدی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

24

9

94

 

12

هجری شمسی

International Conference on Advances in Bio-Informatics and Environmental Engineering - ICABEE 2016

Italy

Rome

 

Dilute acid saccarification of plant waste for

producing green fuel

Ali Arastehnodeh Rasool Ghasemzadeh,

 

روز

ماه

سال

28

5

95

میلادی

روز

ماه

سال

18

8

15

13

هجری شمسی

International Conference on Advances in Bio-Informatics and Environmental Engineering - ICABEE 2016

Italy

Rome

 

Biological pretreatment of lignocellulosic materials

with white rot fungi for enzymatic hydrolysis

Rasool Ghasemzadeh Ali Arastehnodeh

 

روز

ماه

سال

28

5

95

میلادی

روز

ماه

سال

18

8

15

                                 
 

 

طرح‌های پژوهشی و فناوری خاتمه­یافته

 

ردیف

عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته

 

تاریخ انجام

نوع طرح

نام متقاضی

و همکاران

به ترتیب

شروع

پایان

نظری

کاربردی

بنیادی و

توسعه ای

1

تعیین ضریب تاثیر پارامترهای موثر بر شیرین سازی مواد لیگنوسلولزی به روش اسید غلیظ

9/12/90

31/2/91

*

 

 

علی آراسته نوده

2

شبکه عصبی مصنوعی برای بهینه سازی فرایند شیرین سازی مواد لیگنوسلولزی به روش اسید غلیظ

4/10/91

1/12/91

*

 

 

علی آراسته نوده

3

تاثیر سیلیکات زیرکونیوم بر خواص رنگی، ذوب و ضریب انبساط لعاب‌های پرسلانی

30/7/93

21/4/94

*

 

 

علی آراسته نوده

4

تاثیر تشکیل فازهای‌تری کلسیم فسفات در بدنه چینی با استفاده از خاکستر استخوان گاو بر خواص فیزیکی و شیمیایی ونوری چینی مظروف

1/4/92

20/3/93

*

 

 

علی آراسته نوده

5

بررسی جامع شرایط عملیاتی در فرایند

26/10/94

15/10/94

*

 

 

علی آراسته نوده

طلعت ذاکری

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط